Ziekteverzuim | WIA | WGA

Ziekteverzuim | WIA | WGA

Ziekteverzuim

Als werkgever bent je verplicht 2 jaar (een groot deel van) het loon van jouw zieke medewerker te betalen. Met een Verzuimverzekering of Ziekteverzuimverzekering ben je als werkgever verzekerd van deze loondoorbetaling. Een ziekteverzuimverzekering geeft een vergoeding voor het loon van uw zieke medewerker dat je moet doorbetalen, zowel het 1e als het 2e ziektejaar.

Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn: WIA en WGA

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, komen in aanmerking voor de WIA. Deze wet gaat over de uitkering die een zieke werknemer krijgt die na twee jaar nog niet volledig gere-integreerd is. De WIA bestaat uit twee soorten uitkering, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

  • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Iemand heeft recht op een WGA-uitkering als hij na twee jaar ziekte meer dan 35 procent arbeidsongeschikt, maar niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, is.
  • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Een zieke werknemer krijgt mogelijk IVA als hij niet of nauwelijks kan werken en er een kleine kans is dat hij herstelt.

Loonaanvulling gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

Langdurig arbeidsongeschikte werknemers die een WGA-uitkering ontvangen, krijgen te maken met een forse inkomensterugval. De uitkering is beduidend lager dan het oorspronkelijke loon en ook lager dan de uitkering tijdens de eerste twee ziektejaren. Individueel is deze inkomensterugval moeilijk te verzekeren en is de premie vaak hoger. Een werkgever kan hier een belangrijke rol spelen door een collectieve verzekering af te sluiten. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. WGA-hiaatverzekering
  2. WIA-excedentverzekering

WGA-hiaatverzekering uitgebreid
Deze verzekering komt tot uitkering als iemand een loonaanvullings- of vervolguitkering ontvangt en vult in veel gevallen het inkomen aan tot 70% van het laatstverdiende loon.

WIA-bodemverzekering
Een ander risico dat iedere werknemer kan treffen, is het risico dat de werknemer na afloop van de loondoorbetalingsperiode minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Er volgt dan immers geen uitkering. Ook voor dat risico bieden verzekeraars producten aan. De dekking kan bijvoorbeeld zijn 10% of 20% van het loon gedurende één of meerdere jaren.

WIA-excedentverzekering
We hebben gezien dat de uitkering gemaximeerd is op het maximumdagloon. Werknemers die meer verdienen dan dit bedrag, doen er verstandig aan om een zogenaamde excedentverzekering af te sluiten. Daarmee kan de inkomensdaling als gevolg van arbeidsongeschiktheid worden beperkt tot maximaal 30% van het laatstverdiende loon.

12 jaar verantwoordelijk voor arbeidsongeschikte werknemers

Werkgevers zijn na de eerste twee ziektejaren nog maximaal tien jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkering. In totaal dus 12 jaar. Dit geldt voor werknemers die vast in dienst zijn, maar ook voor mensen met een tijdelijk contract die reeds uit dienst zijn. Er zijn voor werkgevers twee opties om zich hiervoor te verzekeren:

  1. Via het UWV (publiek)
  2. Als WGA-eigenrisicodrager bij een verzekeraar (privaat)

Er zitten voor- en nadelen aan beide opties. Wat de beste keuze is hangt onder meer af van het aantal lopende ziektegevallen, de grootte van het bedrijf en de sector waarin het bedrijf actief is.

Wil je meer weten? Heb je hulp nodig bij het sluiten van personeelsverzekeringen? Loop gerust binnen op ons kantoor in Geleen of neem contact met ons op. Wij zijn je graag van dienst en helpen je de juiste verzekering te vinden.

Meer weten? neem contact op met onze adviseur

Bel 046 – 850 74 91